parting-off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parting-off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parting-off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parting-off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parting-off

    * kỹ thuật

    sự cắt đứt

    cơ khí & công trình:

    sự cắt bằng mài