parting line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parting line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parting line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parting line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parting line

    * kỹ thuật

    đường phân khuôn