parting face nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parting face nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parting face giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parting face.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parting face

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mặt mạch nối