parting stop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parting stop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parting stop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parting stop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parting stop

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cữ chặn