parting blade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parting blade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parting blade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parting blade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parting blade

    * kỹ thuật

    lưỡi tách