parting in torsion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parting in torsion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parting in torsion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parting in torsion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parting in torsion

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bộ phận bị xoắn