package name nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

package name nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm package name giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của package name.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • package name

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tên gói (phần mềm)