package count nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

package count nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm package count giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của package count.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • package count

    * kỹ thuật

    bộ đếm chương trình