packaged chiller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packaged chiller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packaged chiller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packaged chiller.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packaged chiller

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    máy lạnh nguyên cụm

    máy lạnh trọn khối