packaged building program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packaged building program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packaged building program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packaged building program.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packaged building program

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chương trình xây dựng liên hợp