packaged air cooler (cooling unit) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packaged air cooler (cooling unit) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packaged air cooler (cooling unit) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packaged air cooler (cooling unit).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packaged air cooler (cooling unit)

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bộ làm lạnh không khí nguyên cụm