packaged concrete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packaged concrete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packaged concrete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packaged concrete.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packaged concrete

    * kỹ thuật

    bê tông đóng bao