packaged fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packaged fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packaged fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packaged fish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packaged fish

    * kinh tế

    sản phẩm cá đóng gói