packaged timber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packaged timber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packaged timber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packaged timber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packaged timber

    * kinh tế

    một phương pháp xếp gỗ mềm