package-store nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

package-store nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm package-store giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của package-store.

Từ điển Anh Việt

  • package-store

    * danh từ

    môn bài bán rượu chai

    cửa hàng bán rượu chai (không được uống tại chỗ)