package goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

package goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm package goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của package goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • package goods

    * kinh tế

    hàng hóa đã được đóng gói

    sản phẩm có bao bì