metric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

metric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm metric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của metric.

Từ điển Anh Việt

 • metric

  /'metrik/

  * tính từ

  (thuộc) mét

  the metric system: hệ thống mét

  (như) metrical

  (toán học) Mêtric

  metric geometry: hình học mêtric

 • metric

  mê tric

  m. of a space mêtric của một không gian

  areal m. mêtric diện tích

  equiareal m. mêtric siêu diện tích

  intrinsic m. (hình học) mêtric nội tại

  polar m. mêtric cực

  spherical m. (giải tích) mêtric cầu

  spherically symmetrical m. (hình học) mêtric đối xứng cầu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • metric

  * kỹ thuật

  mét

  toán & tin:

  theo hệ mét

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • metric

  based on the meter as a standard of measurement

  the metric system

  metrical equivalents

  Synonyms: metrical

  Similar:

  metric function: a function of a topological space that gives, for any two points in the space, a value equal to the distance between them

  metric unit: a decimal unit of measurement of the metric system (based on meters and kilograms and seconds)

  convert all the measurements to metric units

  it is easier to work in metric

  system of measurement: a system of related measures that facilitates the quantification of some particular characteristic

  measured: the rhythmic arrangement of syllables

  Synonyms: metrical