market abroad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

market abroad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm market abroad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của market abroad.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • market abroad

    * kinh tế

    thị trường hải ngoại