major premise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

major premise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm major premise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của major premise.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • major premise

    * kỹ thuật

    tiền đề lớn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • major premise

    the premise of a syllogism that contains the major term (which is the predicate of the conclusion)

    Synonyms: major premiss