majority nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

majority nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm majority giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của majority.

Từ điển Anh Việt

 • majority

  /mə'dʤɔriti/

  * danh từ

  phần lớn, phần đông, đa số

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đảng (nhóm) được đa số phiếu

  tuổi thành niên, tuổi trưởng thành

  he will reach (attain) his majority next month: tháng sau nó sẽ đến tuổi thành niên

  (quân sự) chức thiếu tá, hàm thiếu tá

  to join the majority

  về với tổ tiên

 • majority

  đại bộ phận, phần lớn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • majority

  * kinh tế

  đa số

  phần lớn

  phần lớn phần nhiều

  phần nhiễu

  quá bán

  thành niên

  trưởng thành

  tuổi thành niên

  tuổi trưởng thành

  * kỹ thuật

  đa số

  đại bộ phận

  toán & tin:

  phần lớn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • majority

  the property resulting from being or relating to the greater in number of two parts; the main part

  the majority of his customers prefer it

  the bulk of the work is finished

  Synonyms: bulk

  Antonyms: minority

  (elections) more than half of the votes

  Synonyms: absolute majority

  the age at which persons are considered competent to manage their own affairs

  Synonyms: legal age

  Antonyms: minority