majority port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

majority port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm majority port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của majority port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • majority port

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cổng chủ yếu

    cổng đa số