majoram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

majoram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm majoram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của majoram.

Từ điển Anh Việt

  • majoram

    * danh từ

    cây kinh giới ô