kat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

kat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm kat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của kat.

Từ điển Anh Việt

 • kat

  * danh từ

  cũng khat

  cây catha (ở ả Rập trồng để lấy lá và nụ của nó nhai (như) một chất ma túy)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • kat

  the leaves of the shrub Catha edulis which are chewed like tobacco or used to make tea; has the effect of a euphoric stimulant

  in Yemen kat is used daily by 85% of adults

  Synonyms: khat, qat, quat, cat, Arabian tea, African tea