investment portfolio hypothesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investment portfolio hypothesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investment portfolio hypothesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investment portfolio hypothesis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • investment portfolio hypothesis

    * kinh tế

    thuyết danh mục đầu tư