investment demand schedule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investment demand schedule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investment demand schedule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investment demand schedule.

Từ điển Anh Việt

  • Investment demand schedule

    (Econ) Biểu đồ nhu cầu đầu tư.