input work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • input work

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    công việc nhập