input queue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input queue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input queue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input queue.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • input queue

  * kỹ thuật

  hàng chờ vào

  hàng công việc chờ nhập

  hàng đợi nhập

  hàng nhập

  toán & tin:

  hàng đợi vào