input level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • input level

    * kỹ thuật

    mức đầu vào