indisposed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indisposed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indisposed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indisposed.

Từ điển Anh Việt

  • indisposed

    /,indis'pouzd/

    * tính từ

    không thích, không muốn, không sãn lòng, miễn cưỡng (làm việc gì)

    khó ở, se mình

Từ điển Anh Anh - Wordnet