averse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

averse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm averse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của averse.

Từ điển Anh Việt

 • averse

  /ə'və:s/

  * tính từ

  chống lại, ghét

  không thích, không muốn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • averse

  Similar:

  antipathetic: (usually followed by `to') strongly opposed

  antipathetic to new ideas

  averse to taking risks

  loath to go on such short notice

  clearly indisposed to grant their request

  Synonyms: antipathetical, indisposed, loath, loth