averseness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

averseness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm averseness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của averseness.

Từ điển Anh Việt

  • averseness

    xem averse