gray toning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gray toning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gray toning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gray toning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gray toning

    * kỹ thuật

    sự nổi tông đậm nhạt

    sự tô đậm nhạt

    sự tô xám dần