gray blibes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gray blibes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gray blibes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gray blibes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gray blibes

    * kỹ thuật

    bọt muối xám