grayness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grayness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grayness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grayness.

Từ điển Anh Việt

  • grayness

    xem gray

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • grayness

    Similar:

    gray: a neutral achromatic color midway between white and black

    Synonyms: grey, greyness