gray process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gray process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gray process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gray process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gray process

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    quá trình Gray