gray level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gray level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gray level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gray level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gray level

    * kỹ thuật

    mức xám