gray bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gray bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gray bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gray bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gray bar

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thanh độ xám

    thanh màu xám