gradient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gradient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gradient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gradient.

Từ điển Anh Việt

 • gradient

  /'greidjənt/

  * danh từ

  dốc, đường dốc; độ dốc

  a steep gradient: đường dốc tuộc

  speed on a gradient: tốc độ lên dốc (ôtô)

  (vật lý) Graddien

  temperature gradient: graddien độ nhiệt

  pressure gradient: graddien áp xuất

 • gradient

  (Tech) thang độ; độ nghiêng, mặt dốc; graddiên

 • gradient

  (hình học); (vật lí) građiên của một hàm

  g. of a function građiên của một hàm

  energy g. građiên năng lượng

  presure g. građiên áp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gradient

  * kỹ thuật

  độ chênh lệch

  độ dốc

  độ dốc dọc

  độ dốc mái

  độ nghiêng

  dốc

  đường dốc

  đường dốc, građien

  građien giảm

  mái dốc

  sự nghiêng

  tốc độ

  xây dựng:

  đoạn đường dốc

  građien

  građiên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gradient

  a graded change in the magnitude of some physical quantity or dimension

  the property possessed by a line or surface that departs from the horizontal

  a five-degree gradient

  Synonyms: slope