gradient due to super-elevation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gradient due to super-elevation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gradient due to super-elevation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gradient due to super-elevation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gradient due to super-elevation

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    độ nghiêng do siêu cao