gradient fill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gradient fill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gradient fill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gradient fill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gradient fill

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kiểu tô dốc