gradient of a function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gradient of a function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gradient of a function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gradient of a function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gradient of a function

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    građien của một hàm

    građien của một hàm số