gradient of function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gradient of function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gradient of function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gradient of function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gradient of function

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    građien của hàm