gradient shade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gradient shade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gradient shade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gradient shade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gradient shade

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bóng đổ