gradient post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gradient post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gradient post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gradient post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gradient post

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    trạm đo độ nghiêng