gradient method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gradient method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gradient method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gradient method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gradient method

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phương pháp građian

    phương pháp građien