gradient (down-grade) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gradient (down-grade) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gradient (down-grade) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gradient (down-grade).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gradient (down-grade)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ dốc dọc xuống dốc