gradient ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gradient ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gradient ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gradient ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gradient ratio

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    hệ số građien