gradient fills nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gradient fills nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gradient fills giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gradient fills.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gradient fills

    * kỹ thuật

    cấu hình