gradient of conductivity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gradient of conductivity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gradient of conductivity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gradient of conductivity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gradient of conductivity

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    gradient suất dẫn điện