goose egg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goose egg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goose egg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goose egg.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • goose egg

  Similar:

  nothing: a quantity of no importance

  it looked like nothing I had ever seen before

  reduced to nil all the work we had done

  we racked up a pathetic goose egg

  it was all for naught

  I didn't hear zilch about it

  Synonyms: nil, nix, nada, null, aught, cipher, cypher, naught, zero, zilch, zip, zippo

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).